İnkişaf için yorumlar http://inkisaf.net İlmî dergicilikte yeni bir soluk Tue, 24 Feb 2023 11:47:53 +0000 http://wordpress.org/?v= Bütün zamanların müçtehidi: Ebu Hanife yazısına ozanmikdati tarafından yapılan yorumlar http://inkisaf.net/sayi-6/muctehid-ebu-hanife.html#comment-18 ozanmikdati Fri, 02 Jan 2023 01:31:25 +0000 http://inkisaf.net/?p=102#comment-18 Allah razi olsun okudum ve bıldıklerımı teyıt bilmediklerimi de öğrenmiş oldum İmamı Azam şiirimi yorum olarak ekliyorum umarım makbule geçer İmam-ı azam Sabit bin Numân'ın oğlu İmam Ebu Hanife Hicri seksen senesinde doğduğu şehir Kufe Müslümanlar İrak ile İranı fethetmişti Dedesi müslüman olup Küfe'ye yerleşmişti Oğlu Sabit görüşmüştü Hazreti Ali ile Nice sahabe-i Kiram tanımış haliyle Hazreti Ömer devrinde büyük fetihler oldu Basra şehri Küfe şehri o zamanlar kuruldu Binlerce Ashab-ı Kiram oralarda kalmıştı Nice tabiin onlardan okumuş, ders almıştı Fasih Arapça bilenler Küfede yerleşmişti Hazreti Ömer onları seçip de göndermişti Hoca olarak gönderdi Abdullah bin Mes'üd'u Kur'an, fıkıh derslerini uzun zaman okuttu Sayesinde Küfe şehri ilim şehri olmuştur Kur'an ilmi Fıkıh,tefsir,Hadislerle dolmuştur Emirül mü'minin ona bir çok yardımcı verdi Onlar seçkin sahabiydi ona yardım ederdi Sa’d bin Ebi Vakkas ile Hüzeyfe İbnül Yeman Ebu Musa Eş’ariyla Bir de Farisi Selman Daha nice sahabiler Küfe'de hizmet verdi Hazreti Ali orayı bunun için severdi “Allah,bu İbni Mes'üda rahmet etsin söyledi Talebelerini şehrin kandilleri eyledi” İşte mezheb kurucusu Imam Ebu Hanife Böyle bir yerde yetişti gerek gördük tarife Küfe de doğup büyüdü, Küfe öyle bir yerdi Gençliğinde sapıklarla münazara ederdi Her din ve mezhepten insan orada yaşıyordu Akıl ile fikir ile genç iken savaşıyordu İtikatı bozuk olan Şii ve hariciler Mütezile mezhebinden daha neci neciler Her girdiği tartışmayı başarıyla kazandı Aklı ile sapıkların planlarını bozandı Onun bir cevher olduğu Küfede öğrenildi Onu teşvik ederekten ilim öğren denildi Bir gün pazara giderken Şabi'yi görmüş idi Şabi, İmam-ı Azamın ilmini sormuş idi Ona cevaben söyledi pazarda çalışırım Ticaretle uğraşırken bazen de alışırım Şabi ona söylemiş ki artık uğraş ilimle Sen akıllı bir insansın, görüş her bir alimle Şabi Hazreleri ona hemen tesir etmişti Hemen Pazarı bırakıp ilme doğru gitmişti Hammad bin Ebi Süleyman ona muallim oldu Onsekiz yıl onda kaldı göğsü ilimle doldu İbrahim en-Nehaiden Alkame yolu ile İbni Mes'uddan Aliye,Ömer ekolü ile Medresesi zengin idi malzeme bakımından Bu da meydana gelmişti sahabe akımından Ebu Hanife Küfede önce Kuran hıfzetti Sonra sarf,nahiv,şiirle edebiyat öğrendi Önde gelen alimlerden Hadisleri dinledi Ezberledi,tevil etti hepisini anladı Fıkıh mes'elelerini teker teker öğrendi Bütün ilim sahipleri zekasını beğendi Doğuştan mantık ve zeka,hafızası güçlüydü Çalışkandı, müctehiddi,alimdi, bilinçliydi Hocasının vefatında kendi kırk yaşındaydı Onun yerini doldurdu,kürsüsü başındaydı Onun ders verme usülü farklı idi herkesden Müzakere oluşurdu verdiği her bir dersten Demezdi ki dersiniz bu, alın ezberleyiniz “Alın gidin inceleyin,fikrinizi deyiniz” Halka açık ders te verdi bu da başka bir yoldu Vermiş olduğu her fetva sonradan örnek oldu İstişare önemliydi,sözüm sözdür demezdi Her konuyu tartışırdı hemen fetva vermezdi Her konuyu incelerdi fikrini söyler idi Talebelerine verip inceleyin der idi İncelenen her mes'ele kendine gelir idi Görüşünü açıklardı fetvayı verir idi Bu ilim halkalarında tüm İslam hükümleri Her konu ele alındı bütün mes'eleleri İbâdât ve muâmelât, ukubat incelendi Her konu tasnif edildi herbiri gücellendi Eş-Şeybani yazmış idi Zahiru’r-Rivaye yi Küçük yaşta başlamıştı ilim talep etmeyi İmam Ebu Hanifeden küçük yaşta ders aldı Derslerini ilerletmek Ebu Yusufa kaldı İmam Ebu Hanifenin çoktu talebeleri Hepsi birer üstad idi alim idi herbiri İmamı Azama göre otuzaltı neferdir En alimi Ebu Yusuf diğeri de Züfer dir Zâhiru'r-Rivâye altı kitabı teşkil eder Bu kitapları burada sayalım birer birer ' el-Asl (veya el-Mebsût tür) 'birincisi ettik bir 'el-Câmiu's-Sağîr', ile ve ' el-Câmiu'l-Kebîr' Bir de ' es-Siyeru's-Sağîr', ve 'es-siyeru'l-Kebîr' Beşini anlatmış olduk elimizde kaldı bir Altıncısı 'ez-Ziyâdât' altı kitap tas tamam Bu kitaplarda toplanmış ne demişse üç imam Ebû Hanife dir eköl Zâhiru'r-Rivaye'din Ebu Yusufun görüşü ve imamı Ahmedin Ebu hanifenin daha kitabı var vesselam Bunların da konuları akaid ile kelam el-Fıkhu'l-Ekber, kitabı ve Kitâbü'r-Risâle Kitâbü'l-Âlim ve'l-Müteallim daha var hele El haşiyye kitabıyla Ma'rifetü'l-Mezâhib, el-Kasidetü'n-Nu'mâniyye var daha ey sahip el-Müsnedü'l-İmam Ebî Hanife kitabını Okuyanlar tanıyorlar uslub ve hitabını İmam Ebû Yûsuf ile bir deİmam Muhammed Mezhebin teşekkülünde gösterdiler çok himmet Hârun er-Reşîd ahdinde kâdıu'l-kudât oldu Ebu Yusuf bu mezhebin icra yolunu buldu Eğer kadı olmasaydı bünlar mümkün olmazdı Devlet hukukuna dair Kitabü'l-Harâc yazdı Mezhebi devlet ricali beyninde de yayıldı Bu imamın sayesinde yayıldı ve sayıldı Hanefi mezhebinin şu özellikleri vardı Ebu Hanifenin ne çok güzellikleri vardı Derdi ictihad ederken Kur'ana göz atarım Eğer orda bulamazsam sünnetlere bakarım Sonra ashab-ı Kiramın sözlerinde ararım Orada da bulamazsam kendim kafa yorarım Kitap,sünnet,icma kıyas mezhebimiz böyledir Bunlar arandıktan sonra ictihadla reyledir Fıkhımız leh ve aleyhte olanı tanımaktır Kitap,sünnet,icma,kıyas birisine uymaktır Kur'anda çözüm yok ise sünnete başvurulur Kullanılan her hadisin an'anesi sorulur Meşhur hadis, Mütevâtir dışında kalanları Haber-i vâhid ve mürsel bu gibi olanları Tetkike tabi olurdu özel incelenirdi En ufak bir tereddütte anında ellenirdi Her an'ane güzel olup sünnet olmayabilir Başka hükmü kıyas edip onu almayabilir Ravileri incelerdi herhali her yönünü Sahih hadis olsa bile hemen almazdı onu Eğer ravi amel etmez sadece söyler ise Onunla amel etmezdi,hoşa da gider ise Onu anlatmak gayemiz mezhebi başka konu İmam-ı Azam olarak herkes tanıyor onu İsmi, Nûmân bin Sâbit bin Zûtâ diye bilinir Ebû Hanîfe künyesi en çok böyle anılır İmam-ı Azam lakabı bununla meşhur oldu Hicri seksen de doğmuştur yüz ellisinde öldü Mezarı Bağdât'ta olup bir ziyaret yeridir Eserleri bakılmalı kim demiş makberidir Mikdat Bal Allah razi olsun okudum ve bıldıklerımı teyıt bilmediklerimi de öğrenmiş oldum

İmamı Azam şiirimi yorum olarak ekliyorum umarım makbule geçer

İmam-ı azam

Sabit bin Numân’ın oğlu İmam Ebu Hanife
Hicri seksen senesinde doğduğu şehir Kufe

Müslümanlar İrak ile İranı fethetmişti
Dedesi müslüman olup Küfe’ye yerleşmişti

Oğlu Sabit görüşmüştü Hazreti Ali ile
Nice sahabe-i Kiram tanımış haliyle

Hazreti Ömer devrinde büyük fetihler oldu
Basra şehri Küfe şehri o zamanlar kuruldu

Binlerce Ashab-ı Kiram oralarda kalmıştı
Nice tabiin onlardan okumuş, ders almıştı

Fasih Arapça bilenler Küfede yerleşmişti
Hazreti Ömer onları seçip de göndermişti

Hoca olarak gönderdi Abdullah bin Mes’üd’u
Kur’an, fıkıh derslerini uzun zaman okuttu

Sayesinde Küfe şehri ilim şehri olmuştur
Kur’an ilmi Fıkıh,tefsir,Hadislerle dolmuştur

Emirül mü’minin ona bir çok yardımcı verdi
Onlar seçkin sahabiydi ona yardım ederdi

Sa’d bin Ebi Vakkas ile Hüzeyfe İbnül Yeman
Ebu Musa Eş’ariyla Bir de Farisi Selman

Daha nice sahabiler Küfe’de hizmet verdi
Hazreti Ali orayı bunun için severdi

“Allah,bu İbni Mes’üda rahmet etsin söyledi
Talebelerini şehrin kandilleri eyledi”

İşte mezheb kurucusu Imam Ebu Hanife
Böyle bir yerde yetişti gerek gördük tarife

Küfe de doğup büyüdü, Küfe öyle bir yerdi
Gençliğinde sapıklarla münazara ederdi

Her din ve mezhepten insan orada yaşıyordu
Akıl ile fikir ile genç iken savaşıyordu

İtikatı bozuk olan Şii ve hariciler
Mütezile mezhebinden daha neci neciler

Her girdiği tartışmayı başarıyla kazandı
Aklı ile sapıkların planlarını bozandı

Onun bir cevher olduğu Küfede öğrenildi
Onu teşvik ederekten ilim öğren denildi

Bir gün pazara giderken Şabi’yi görmüş idi
Şabi, İmam-ı Azamın ilmini sormuş idi

Ona cevaben söyledi pazarda çalışırım
Ticaretle uğraşırken bazen de alışırım

Şabi ona söylemiş ki artık uğraş ilimle
Sen akıllı bir insansın, görüş her bir alimle

Şabi Hazreleri ona hemen tesir etmişti
Hemen Pazarı bırakıp ilme doğru gitmişti

Hammad bin Ebi Süleyman ona muallim oldu
Onsekiz yıl onda kaldı göğsü ilimle doldu

İbrahim en-Nehaiden Alkame yolu ile
İbni Mes’uddan Aliye,Ömer ekolü ile

Medresesi zengin idi malzeme bakımından
Bu da meydana gelmişti sahabe akımından

Ebu Hanife Küfede önce Kuran hıfzetti
Sonra sarf,nahiv,şiirle edebiyat öğrendi

Önde gelen alimlerden Hadisleri dinledi
Ezberledi,tevil etti hepisini anladı

Fıkıh mes’elelerini teker teker öğrendi
Bütün ilim sahipleri zekasını beğendi

Doğuştan mantık ve zeka,hafızası güçlüydü
Çalışkandı, müctehiddi,alimdi, bilinçliydi

Hocasının vefatında kendi kırk yaşındaydı
Onun yerini doldurdu,kürsüsü başındaydı

Onun ders verme usülü farklı idi herkesden
Müzakere oluşurdu verdiği her bir dersten

Demezdi ki dersiniz bu, alın ezberleyiniz
“Alın gidin inceleyin,fikrinizi deyiniz”

Halka açık ders te verdi bu da başka bir yoldu
Vermiş olduğu her fetva sonradan örnek oldu

İstişare önemliydi,sözüm sözdür demezdi
Her konuyu tartışırdı hemen fetva vermezdi

Her konuyu incelerdi fikrini söyler idi
Talebelerine verip inceleyin der idi

İncelenen her mes’ele kendine gelir idi
Görüşünü açıklardı fetvayı verir idi

Bu ilim halkalarında tüm İslam hükümleri
Her konu ele alındı bütün mes’eleleri

İbâdât ve muâmelât, ukubat incelendi
Her konu tasnif edildi herbiri gücellendi

Eş-Şeybani yazmış idi Zahiru’r-Rivaye yi
Küçük yaşta başlamıştı ilim talep etmeyi

İmam Ebu Hanifeden küçük yaşta ders aldı
Derslerini ilerletmek Ebu Yusufa kaldı

İmam Ebu Hanifenin çoktu talebeleri
Hepsi birer üstad idi alim idi herbiri

İmamı Azama göre otuzaltı neferdir
En alimi Ebu Yusuf diğeri de Züfer dir

Zâhiru’r-Rivâye altı kitabı teşkil eder
Bu kitapları burada sayalım birer birer

‘ el-Asl (veya el-Mebsût tür) ‘birincisi ettik bir
‘el-Câmiu’s-Sağîr’, ile ve ‘ el-Câmiu’l-Kebîr’

Bir de ‘ es-Siyeru’s-Sağîr’, ve ‘es-siyeru’l-Kebîr’
Beşini anlatmış olduk elimizde kaldı bir

Altıncısı ‘ez-Ziyâdât’ altı kitap tas tamam
Bu kitaplarda toplanmış ne demişse üç imam

Ebû Hanife dir eköl Zâhiru’r-Rivaye’din
Ebu Yusufun görüşü ve imamı Ahmedin

Ebu hanifenin daha kitabı var vesselam
Bunların da konuları akaid ile kelam

el-Fıkhu’l-Ekber, kitabı ve Kitâbü’r-Risâle
Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim daha var hele

El haşiyye kitabıyla Ma’rifetü’l-Mezâhib,
el-Kasidetü’n-Nu’mâniyye var daha ey sahip

el-Müsnedü’l-İmam Ebî Hanife kitabını
Okuyanlar tanıyorlar uslub ve hitabını

İmam Ebû Yûsuf ile bir deİmam Muhammed
Mezhebin teşekkülünde gösterdiler çok himmet

Hârun er-Reşîd ahdinde kâdıu’l-kudât oldu
Ebu Yusuf bu mezhebin icra yolunu buldu

Eğer kadı olmasaydı bünlar mümkün olmazdı
Devlet hukukuna dair Kitabü’l-Harâc yazdı

Mezhebi devlet ricali beyninde de yayıldı
Bu imamın sayesinde yayıldı ve sayıldı

Hanefi mezhebinin şu özellikleri vardı
Ebu Hanifenin ne çok güzellikleri vardı

Derdi ictihad ederken Kur’ana göz atarım
Eğer orda bulamazsam sünnetlere bakarım

Sonra ashab-ı Kiramın sözlerinde ararım
Orada da bulamazsam kendim kafa yorarım

Kitap,sünnet,icma kıyas mezhebimiz böyledir
Bunlar arandıktan sonra ictihadla reyledir

Fıkhımız leh ve aleyhte olanı tanımaktır
Kitap,sünnet,icma,kıyas birisine uymaktır

Kur’anda çözüm yok ise sünnete başvurulur
Kullanılan her hadisin an’anesi sorulur

Meşhur hadis, Mütevâtir dışında kalanları
Haber-i vâhid ve mürsel bu gibi olanları

Tetkike tabi olurdu özel incelenirdi
En ufak bir tereddütte anında ellenirdi

Her an’ane güzel olup sünnet olmayabilir
Başka hükmü kıyas edip onu almayabilir

Ravileri incelerdi herhali her yönünü
Sahih hadis olsa bile hemen almazdı onu

Eğer ravi amel etmez sadece söyler ise
Onunla amel etmezdi,hoşa da gider ise

Onu anlatmak gayemiz mezhebi başka konu
İmam-ı Azam olarak herkes tanıyor onu

İsmi, Nûmân bin Sâbit bin Zûtâ diye bilinir
Ebû Hanîfe künyesi en çok böyle anılır

İmam-ı Azam lakabı bununla meşhur oldu
Hicri seksen de doğmuştur yüz ellisinde öldü

Mezarı Bağdât’ta olup bir ziyaret yeridir
Eserleri bakılmalı kim demiş makberidir

Mikdat Bal

]]>
Osmanlı olmakla iftihar eden Şamlı allâme: Muhammed Said Tantavî yazısına salihmenderes tarafından yapılan yorumlar http://inkisaf.net/sayi-8/osmanli-muhammed-said-tantavi.html#comment-15 salihmenderes Tue, 09 Dec 2023 10:53:42 +0000 http://inkisaf.net/?p=128#comment-15 ilim adamlarını tanıtma yolunda say'inizden dolayı şükranlarımızı arz eder, Rabbimizden izi sıra yürüyenlerin etrafını güvenli kılmasını niyaz ederiz ilim adamlarını tanıtma yolunda say’inizden dolayı şükranlarımızı arz eder, Rabbimizden izi sıra yürüyenlerin etrafını güvenli kılmasını niyaz ederiz

]]>
Yayın Yönetmenimiz İhsan ŞENOCAK her perşembe Tv5′te yazısına recepok tarafından yapılan yorumlar http://inkisaf.net/kategorilenmemis/yayin-yonetmenimiz-ihsan-senocak-her-persembe-tv5te.html#comment-14 recepok Sun, 09 Nov 2023 16:13:57 +0000 http://inkisaf.net/?p=156#comment-14 hocam programınız çok güzel olmuş .umarım tüm islam alemine hayırlı olur hocam programınız çok güzel olmuş .umarım tüm islam alemine hayırlı olur

]]>